PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Controlling, czyli kodowanie strategii firmy

controlling

Każda firma chce działać w sposób jak najbardziej wydajny, ale tylko nieliczne stosują w tym celu nowoczesne koncepcje, praktyki i narzędzia zarządcze. Jednym z takich narzędzi jest controlling. Pojęcie to utożsamiane jest często z rachunkowością zarządczą. W praktyce ma jednak dużo szersze znaczenie. Controlling bowiem to system sterowania organizacją, wspomagający kierownictwo w podejmowaniu decyzji poprzez właściwą koordynację procesów planowania, kierowania i kontroli (w tym także wprowadzania działań korygujących).

Ilość informacji tworzonych i gromadzonych przez przedsiębiorstwa ciągle wzrasta. Tym samym rośnie także znaczenie informacji w procesie zarządczym. Informacja uporządkowana pozwala planować usystematyzowane działania operacyjne. Z kolei możliwość wielopłaszczyznowego analizowania informacji w połączeniu ze skutecznym planowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem stanowi strategię działania firmy. Kluczowym warunkiem sukcesu tej strategii jest zatem przetwarzanie informacji w wiedzę biznesową – a narzędziem, które wspiera we właściwym wykorzystaniu tej wiedzy jest controlling.

System informacyjny to podstawa

Controlling wymaga zbudowania w przedsiębiorstwie systemu informacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb zarządczych i sposobu działania przedsiębiorstwa. To ważne, gdyż koncepcja systemu informacyjnego determinuje sposób planowania, budżetowania, zbierania informacji oraz badania odchyleń wykonania od planów.

Strukturę informacyjną dla potrzeb controllingu należy tak określić, aby każdą operację mającą wpływ na ocenę rentowności firmy można było opisać za pomocą następujących parametrów:

  • ośrodek odpowiedzialności – kto odpowiada za poniesiony koszt lub uzyskany przychód,
  • obiekt kosztowy – na co poniesiono koszt, zużyto zasób lub w wyniku czego powstał przychód,
  • pozycja budżetowa – jaki jest rodzaj wielkości (ilościowy, wartościowy) i jak jest związany z innymi wielkościami.

Tak zbudowana struktura informacyjna umożliwia tworzenie budżetów, ewidencje danych oraz raportowanie w takich przekrojach jak: pozycje budżetowe, jednostki organizacyjne, rodzaje działalności w podziale na projekty czy zlecenia, źródła finansowania itp.  

System informatyczny dla controllingu

By skutecznie gromadzić uporządkowaną informację biznesową, która pozwoli realizować zadania controllingu, warto sięgnąć po system informatyczny. Taki, który będzie wspierał pracę w tym zakresie na każdym etapie – od prognozowania i planowania, aż po monitorowanie wyników działania organizacji.

Wykorzystanie nowoczesnych systemów dla controllingu pozwala m.in.:

  • z łatwością gromadzić wszystkie potrzebne dane biznesowe w uporządkowany sposób,
  • analizować dane (m.in. finansowe, marketingowe, kadrowe, produkcyjne, czy logistyczne) w każdej chwili i pod różnymi kątami,
  • łatwiej i sprawniej tworzyć budżety – poprzez możliwość pracy grupowej nad budżetem finalnym, a także poprzez automatyczną integrację budżetów cząstkowych w tzw. budżet wiodący,
  • na bieżąco monitorować wykonanie budżetu i prowadzić kalkulacje kosztowe,
  • szybko tworzyć raporty oraz prowadzić analizy przyczyn i źródeł uzyskanych wyników,
  • prowadzić wielowymiarowe analizy biznesowe.

Controlling z wykorzystaniem nowoczesnych systemów IT to potężne narzędzie wspomagające procesy decyzyjne we wszystkich aspektach działalności organizacji. Warto zatem z niego skorzystać, by zmaksymalizować efektywność realizacji celów firmowych. Dzięki controllingowi możliwy jest sprawny rozwój organizacji oraz skuteczne zarządzanie finansami firmy.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.