PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Skuteczne planowanie rozwoju kadr w nowych czasach

rozwoju kadr

Wykorzystanie dostępnych danych HR oraz informacji z zewnętrznych źródeł w procesach personelowych ułatwia planowanie działań mających na celu rozwój kapitału ludzkiego w organizacji. Podobnie jest w kwestii planów rekrutacyjnych.

Nowoczesne podejście do polityki personalnej zakłada, że w centrum całego procesu HR jest pracownik. Narzędzia kadrowe mają wspomagać obsługę bieżących spraw pracowniczych i służyć otwarciu działu kadrowo-płacowego na całą organizację. Rozwiązania wspomagające pracę działów HR dostarczają jednocześnie narzędzi oraz informacji ułatwiających planowanie rozwoju kadr. Czerpią przy tym z nowych technologii oraz trendów.

Kadry jako majątek firmy

Doświadczenia firm stawianych za wzór nowoczesnych, odnoszących sukcesy organizacji biznesowych pokazują, jak ważna jest troska o pracowników, ich rozwój osobisty i kompetencyjny. „Nowe czasy” również nakładają na pracodawców konieczność postępowania według dzisiejszych reguł rynkowych. Reguł, w których kompetencje, menedżerskie i wysoce specjalizowane, są w cenie, zaś pracownicy mają świadomość swojej wartości i posiadają określone potrzeby, które często nie są artykułowane w sposób bezpośredni.

Z perspektywy działów HR kluczowego znaczenia, poza działaniami związanymi z bieżącą obsługą pracowników, nabiera zdolność długofalowego kształtowania struktury i stanu zatrudnienia oraz planowania rozwoju kadr w kontekście kompetencji poszukiwanych przez tzw. biznes.

Nowoczesna rekrutacja i szkolenia

Działania w obszarze HR powinny być także skoordynowane z — dynamicznie zmieniającymi się w obecnych czasach — planami rozwoju biznesowego. Planowanie rozwoju kadr, budowanie bazy dostępnych umiejętności i pozyskiwanie kompetencji w sposób wyprzedzający faktyczne potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych przyspieszają rozwój firmy. Tego rodzaju działania wymagają jednak ścisłej współpracy działów biznesowych z działem HR, a także dostępności informacji dotyczących sytuacji biznesowej oraz oczekiwań i opinii pracowników.

Źródłem takich informacji mogą być, na przykład, firmowe portale intranetowe, fora lub popularne sieci społecznościowe. Nawet pobieżny monitoring ogólnodostępnych informacji płynących z takich kanałów może stanowić cenne narzędzie w procesach planowania rozwoju kadr, działań rekrutacyjnych czy minimalizacji skutków odpływu kadr. Z kolei wykorzystanie funkcji analizy danych do oceny tego rodzaju informacji pozwoli na bieżąco śledzić trendy i wychwytywać rożne zjawiska potencjalnie wpływające na obszar kadr i płac, a zarazem umożliwiające doskonalenie polityki personalnej firmy.

Zadowoleni pracownicy = sprawna organizacja

Podstawą skutecznego działania w obszarze HR jest dziś jednak dążenie do zapewnienia jak najlepszych doświadczeń pracowników, podobnie jak ma to miejsce w procesach sprzedażowych i w odniesieniu do klientów organizacji. Ważne są tu m.in. działania gwarantujące, że poszczególnym pracownikom przydzielane są zadania zgodne nie tylko z ich kompetencjami, ale także z zainteresowaniami i oczekiwaniami. Świadome podejście do rozwoju kadr powinno obejmować także kompleksowe planowanie rozwoju ścieżek kariery oraz umiejętności. Praktyka pokazuje, że osoby, którym organizacja stwarza możliwości rozwoju wewnętrznego są w istotnie mniejszym stopniu zainteresowane zmianą pracodawcy. W szczególności dotyczy to kadry menedżerskiej.

Aby jednak takie podejście było realne, dział IT powinien dysponować narzędziami, które zminimalizują nakłady pracy związane z bieżącą działalnością kadrowo-płacową, koordynacją komunikacji czy wypełnianiem akt osobowych — tu z pomocą przychodzą rozwiązania właśnie takie jak system Macrologic ERP Personel.

 

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.