PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Kalkulacje kosztów i prognozy wyników, czyli możliwości analizy finansowej

prognozy wyników

Możliwość wielowariantowego prognozowania wyników na różnych szczeblach firmy pozwala przygotowywać alternatywne plany działania na wypadek odchyleń od prognozy wyników, dodatkowych kosztów czy pojawiających się szans rynkowych.

Umiejętnie przygotowany budżet nie jest tylko zestawieniem wpływów i wydatków organizacji. Powinien być to także wyznacznik możliwości wykonania w danym okresie zamierzonych, a także nieplanowanych działań odpowiadających na bieżącą sytuację w otoczeniu firmy. Za sprawą analizy wykonania budżetu dużo łatwiej jest osadzić w bieżącej sytuacji finansowej dodatkowe koszty czy nieplanowane, ale perspektywiczne inwestycje. Przygotowanie alternatywnych planów działania w sytuacji wyższych niż planowane kosztów lub — patrząc bardziej optymistycznie — przychodów organizacji nabiera dodatkowego znaczenia w warunkach globalizacji i dużej zmienności otoczenia biznesowego.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przygotowanie wielowymiarowej prognozy wyników w wielu wariantach pozwala ocenić alternatywne, potencjalne kierunki wydatkowania dostępnych środków finansowych – i rozwoju organizacji. Opracowane wcześniej, odrębne ścieżki działania dużo łatwiej jest też osadzić w bieżących realiach biznesowych. Poszczególne budżety najczęściej wykorzystują prognozy wyników, czyli przewidywaną relację przychodów i kosztów organizacji w odniesieniu do wielu czynników.

Organizacja, która przygotuje odrębne plany budżetowe w oparciu o różne prognozy wyników jest lepiej przygotowana na zmiany otoczenia biznesowego. Jeśli wstępne analizy przepływów finansowych pokazują, że budżet jest przekroczony już na wstępnym etapie realizacji, wówczas wiadomo, że należy przejść na ścieżkę zakładającą ograniczenie wydatkowania środków. Jeżeli natomiast koszty okazują się niższe od założonych lub też wpływy przewyższają plan, to nadwyżkę warto zainwestować. Warty podkreślenia jest też fakt, że budżetowanie wielowariantowe może być prowadzone na wielu szczeblach zarządzania: dla całej organizacji, poszczególnych jej działów lub projektów.

Co–jeśli

Analiza finansowa, oparta m.in. na poszczególnych wariantach budżetu przedsiębiorstwa, dając wgląd w różnorodne plany działania, staje się bardzo praktycznym narzędziem zarządzania i kontroli. Pozwala menedżerom szybko rozeznać się w sytuacji organizacji i odnieść ją do odpowiednich lub zbliżonych budżetów. Analiza finansowa ułatwia także budowanie świadomości kosztowej w organizacji, czyli zrozumienia wpływu wydatków związanych z realizowanymi działaniami na ogólną kondycję przedsiębiorstwa i jego zdolności operacyjne.

Dobrym przykładem są tu analizy typu what–if. Ich wykorzystanie pozwala na wprowadzenie pewnej interaktywności do procesu budżetowania wielowariantowego i na ocenę, w jakim stopniu zmiana jednego parametru kosztowego wpływa na inne elementy ustalonego budżetu, a także na zdolność wykonania kolejnych, zaplanowanych działań. Łatwiejsze staje się wówczas zrozumienie, jak bardzo wzrost kosztów ponad założoną uprzednio wysokość w jednym obszarze organizacji przekłada się na pozostałe procesy biznesowe.

W trosce o efektywność kosztową

Dzisiejsze, nowoczesne rozwiązania wspierające obszar controllingu są często wprost wiązane z systemami klasy Business Intelligence. Wykorzystanie zaawansowanych analiz biznesowych opartych o prognozy wyników w wymiarze controllingowym pozwala z jednej strony bezpośrednio zaangażować kierownictwo średniego i wyższego szczebla w tworzenie budżetów, a z drugiej ułatwia ocenę efektów założonych budżetów, trafności przyjętych założeń i bieżącą kontrolę wykonania budżetów.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.