PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Jak trafnie identyfikować potrzeby szkoleniowe?

potrzeby szkoleniowe

Obecnie szkolenia nie są już jedynie czynnikiem warunkującym rozwój kompetencyjny organizacji oraz gwarantującym zgodność działania z przepisami (np. w zakresie bhp). Coraz częściej stają się one nierozerwalnym elementem kultury organizacyjnej firmy. Zarząd i kadra menedżerska rozumieją bowiem, że ciągły rozwój pracowników przekłada się nie tylko na wyniki finansowe organizacji, ale także w znaczy sposób podnosi motywację w zespole.

Z czego wynikają potrzeby szkoleniowe?

W każdej niemal organizacji można wskazać trzy główne źródła warunkujące konieczność realizacji szkoleń. Są to potrzeby szkoleniowe wynikające z:

  1. Uwarunkowań prawnych — chodzi tu o szkolenia obowiązkowe, np. bhp czy takie, które są związane z koniecznością posiadania określonych uprawnień, często wymagających cyklicznego ich odnawiania.
  2. Luk kompetencyjnych — to szkolenia, których celem jest uzupełnienie danej kompetencji lub uzyskanie pożądanego poziomu tej umiejętności przez osoby zajmujące określone stanowiska, najlepiej zgodnie z opracowaną dla danej organizacji matrycą kompetencji.
  3. Konieczności rozwoju pracowników — chodzi tu o szkolenia wynikające zwykle z wprowadzenia zmiany w organizacji, np. w związku z włączeniem do oferty nowego produktu czy usługi, wprowadzeniem zmian w zakresie metod działania, jak również w związku z zatrudnieniem nowego pracownika. Takie szkolenia przyczyniają się do zwiększania kwalifikacji pracowników, a przez to wpływają pozytywnie na konkurencyjność firmy.

Właściwe rozpoznanie potrzeb kluczem do efektywności

Punktem wyjścia w zakresie podnoszenia kompetencji w firmie powinna być właściwa identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. Im dokładniej zdiagnozujemy luki kompetencyjne w organizacji, tym trafniej opracujemy program szkoleniowy (oraz treści, metody i formy dopasowane do wymogów firmy), w efekcie czego zrealizowane szkolenia będą mogły w sposób rzeczywisty przyczynić się do uzupełnienia lub wzrostu poziomu tych kompetencji, na których organizacji najbardziej zależy albo tych, których jej najbardziej brakuje.

Właściwe rozpoznanie potrzeb w zakresie dokształcania załogi ma istotne znaczenie w efektywności (a często nawet w sensowności) planowanych szkoleń. Dlatego też warto wzmocnić te działania i wesprzeć je odpowiednimi narzędziami informatycznymi.

System wspomagający w obsłudze szkoleń umożliwia włączenie w proces zbierania potrzeb szkoleniowych pracowników wszystkich szczebli. Każdy z nich może zgłosić własną potrzebę szkolenia, a ten fakt uruchomi elektroniczny obieg informacji związany z analizą i akceptacją (lub odrzuceniem) danego pomysłu. W efekcie wszelkie potrzeby szkoleniowe są gromadzone w jednym miejscu i ewidencjonowane za pośrednictwem różnych kanałów przepływu informacji ze źródeł takich jak:

  • arkusze ocen pracowniczych z informacjami o obszarach rozwoju pracownika;
  • bieżące potrzeby szkoleniowe określone na bieżąco przez dział HR i przez kierowników w związku np. z konkretnym projektem czy zadaniem lub na wniosek pracownika;
  • matryca szkoleń, pozwalająca tworzyć listy potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do stanowisk, z uwzględnieniem cykliczności szkoleń oraz okresu ich ważności.

Korzystanie z rozwiązania informatycznego ułatwia również realizację dalszych etapów organizacji szkoleń, w tym tworzenie planów szkoleniowych, opracowywanie budżetu, a potem także weryfikację stopnia wykorzystania budżetu szkoleniowego, a także przestrzeganie terminów konieczności przeprowadzenia szkoleń obowiązkowych.

Korzyści na wszystkich poziomach

Elektroniczne ewidencjonowanie potrzeb szkoleniowych to rozwiązanie, które przynosi korzyści wszystkim grupom włączonym w proces planowania i realizacji szkoleń. I tak, kierownicy mogą zgłaszać potrzeby szkoleniowe oraz analizować zapotrzebowania pracownicze w tym zakresie w sposób zdalny, dzięki czemu zarówno przełożony, jak i podwładny ma możliwość udziału w procesie bez względu na stopień rozproszenia terytorialnego firmy czy mobilny charakter pracy. Dział HR może sprawnie nadzorować proces ewidencji potrzeb, weryfikować zgłoszone zapotrzebowanie, a następnie tworzyć plany szkoleń i opracowywać budżet. Natomiast włączenie wszystkich pracowników w proces ustalania potrzeb szkoleniowych pozwala nie tylko lepiej dopasowywać realizowane szkolenia do rzeczywistych potrzeb, ale też wpływa pozytywnie na morale załogi.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.