PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Jak skutecznie zarządzać kompetencjami?

zarządzać kompetencjami

Właściwa polityka szkoleniowa oraz sprawne zarządzanie kompetencjami są gwarantem posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co w dłuższej perspektywie ma niemałe znaczenie dla rozwoju firmy. W jaki sposób jednak można skuteczniej analizować — a następnie uzupełniać i rozwijać — potencjał kompetencyjny kadry?

W każdej firmie szkolenia uwarunkowane są następującymi czynnikami:

  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawnych (np. szkolenia BHP czy dotyczące uzyskania/przedłużenia uprawnień do obsługi specjalistycznych maszyn),
  • uzupełnienie luk kompetencyjnych,
  • rozwój pracowników (np. w przypadku zmian w firmie związanych z wprowadzeniem nowego produktu lub też np. w przypadku przeszeregowania pracownika).  

Jak wiadomo, planowanie i koordynacja tych wszystkich szkoleń w procesie zarządzania kompetencjami wymaga sporej ilości czasu i oznacza wymianę wielu dokumentów związanych z uzyskaniem akceptacji wszystkich osób decyzyjnych, wyborem firmy szkoleniowej, koordynacją terminów, a na koniec — oceną efektywności zrealizowanych szkoleń. Wcześniej trzeba jeszcze zaplanować budżet na szkolenia w rozpisaniu na poszczególne działy.

Elektronicznie od planowania po rozliczenie

Nieocenionym wsparciem zarówno w codziennej pracy działu HR, jak i dla wszystkich uczestników procesu obsługi pracownika są wyspecjalizowane aplikacje, dzięki którym można skutecznie zarządzać kompetencjami.

Elektroniczny obieg wniosków (od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez pracownika, po ostateczną akceptację przez przełożonego) pozwala na efektywne zaplanowanie szkoleń, przypisanie budżetu i sprawowanie kontroli nad poniesionymi wydatkami. Ponadto odpowiednie oprogramowanie, jak na przykład Xpertis Personel, automatycznie przypomina o zbliżającym się terminie i temacie kursu. Integracja aplikacji z pozostałymi elementami systemu działającego w przedsiębiorstwie i w połączeniu z portalem pracowniczym umożliwia całkowicie elektroniczny obieg informacji. Dzięki temu wszelkie dane dotyczące szkolenia są przechowywane w jednym miejscu. Tam pracownicy potwierdzają obecność lub rezygnację ze szkolenia, a po zakończonym kursie wypełniają elektroniczną ankietę oceniającą poziom usług szkoleniowych.

Najpierw strategia firmy, potem plan szkoleń

Jednak, aby skutecznie zarządzać kompetencjami, nie wystarczy tylko zainwestować w odpowiedni system informatyczny, ale przede wszystkim zadbać o to, by szkolenia, w których uczestniczą pracownicy, były ściśle powiązane ze strategią firmy. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm działających w obszarze nowych technologii. Dobrze przemyślane i skojarzone ze strategią firmy szkolenia — umożliwiając rozwój wiedzy pracowników w konkretnym obszarze oraz zwiększenie efektywności ich pracy — pozwalają przedsiębiorstwu zbudować przewagę konkurencyjną na rynku.

Należy też pamiętać, że w każdej firmie świadomej roli, jaką odgrywają pracownicy w osiąganiu przez firmę sukcesu rynkowego, istnieje konieczność podnoszenia miękkich kwalifikacji pracowników, które zwiększają ich predyspozycje do wykonywania określonych obowiązków. W przypadku handlowców może to być konieczność przeszkolenia z prowadzenia negocjacji, w przypadku działu serwisowego — z umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach z klientem.

Mapa kompetencji

W diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych nieodzowną pomoc stanowi wcześniej przygotowana macierz kompetencji (o tworzeniu map kompetencji i o korzyściach z nich wynikających pisaliśmy w artykule „Matryca kompetencji narzędziem pomiaru umiejętności w firmie”). Jest to zbiór wymaganych umiejętności wraz z zaznaczeniem oczekiwanego poziomu ich spełniania, przypisanych dla poszczególnych stanowisk. Wykorzystując to narzędzie, podczas cyklicznych ocen okresowych szef jest w stanie określić luki kompetencyjne swoich podwładnych i obszary wymagające poprawy. To natomiast stanowi doskonałą bazę do stworzenia planu doskonalenia dla poszczególnego pracownika, w efekcie czego powstaje matryca szkoleń obejmująca całą organizację.

Coraz więcej firm postrzega swoich pracowników jako kluczowy element zasobów przedsiębiorstwa. Menedżerowie rozumieją, że tylko dzięki odpowiednio zmotywowanemu i wyszkolonemu zespołowi organizacja może realizować zakładane cele i  strategie, a co za tym idzie — osiągnąć sukces biznesowy. Aby jednak proces zdobywania wiedzy mógł  być wydajny, konieczne jest wdrożenie nowych technologii. Z ich wykorzystaniem można skutecznie zarządzać kompetencjami, uprościć obieg dokumentów, jak również bardziej efektywnie tworzyć plany szkoleniowe.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.