PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Zarządzanie majątkiem i gospodarką remontową a efektywność biznesu

zarządzanie majątkiem i gospodarką remontową

Sprawność organizacji zależy bezpośrednio od skuteczności gospodarowania dostępnymi zasobami. Dotyczy to także sposobu obchodzenia się z posiadanym majątkiem. Centralizacja procesów zarządzania majątkiem może być źródłem mierzalnych korzyści biznesowych.

Ściślejsza i scentralizowana kontrola składników majątkowych skutkuje zazwyczaj zmniejszeniem kosztów utrzymania majątku oraz podniesieniem efektywności jego wykorzystania. Dużo łatwiejsza staje się ocena efektywności wykorzystania poszczególnych składników majątkowych — zarówno majątku trwałego, jak i aktywów. Organizacja jest więc w stanie szybciej eliminować nieefektywności, czerpać większe korzyści z posiadanego majątku, a zarazem ograniczać i lepiej wykorzystywać środki niezbędne do utrzymania zasobów majątkowych w dobrej kondycji. Takie działanie wymaga jednak systemowego podejścia, co — zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach — jest niemożliwe do zrealizowania bez odpowiednich systemów informatycznych.

Poukładany majątek firmy

Usprawnienie procesów zarządzania majątkiem to przede wszystkim kwestia uporządkowania informacji o posiadanych zasobach majątkowych i zbudowania kompletnej bazy wiedzy na ich temat. Baza taka powinna obejmować zarówno informacje typowo finansowe, dotyczące kosztów nabycia czy amortyzacji, jak również informacje operacyjne, opisujące koszty utrzymania poszczególnych składników majątku. Uporządkowanie informacji o majątku przyczynia się do uproszczenia procesów raportowania. Pozwala też usprawnić współpracę z podwykonawcami, a także skuteczniej egzekwować zapisy zawartych umów.

Tego typu dane w kolejnym kroku stają się podstawą skutecznego planowania inwestycji, budżetowania oraz kontroli realizowanych czynności, jak również optymalizacji działań związanych z zaopatrzeniem i gospodarką narzędziową. To z kolei wpływa na sprawne funkcjonowanie procesów wykorzystujących określone maszyny, urządzenia i inne składniki majątkowe. Za sprawą nowoczesnych systemów wspierających zarządzanie obciążenia wynikające z realizacji zadań związanych z inwestycjami oraz utrzymaniem majątku mogą być ograniczone do niezbędnego minimum. Podobnie jest, jeśli chodzi o prace konserwacyjno-remontowe.

Przedłużony cykl życia składników majątku

Obszar gospodarki remontowej to nierozerwalna część efektywnych procesów zarządzania majątkiem. Remonty mają przecież na celu utrzymanie zakupionych elementów majątku w stanie gwarantującym możliwość ich wykorzystania w działaniach biznesowych, co wprost oznacza zwiększenie zwrotu z inwestycji majątkowych. Zarządzanie majątkiem i gospodarką remontową pozwala też skutecznie zmniejszyć liczbę awarii i powiązanych z nimi przestojów w realizacji zadań biznesowych, np. przestojów produkcyjnych czy spedycyjnych. Kompleksowe planowanie, budżetowanie wydatków i inwestycji oraz egzekwowanie założonych działań oznaczają możliwość przedłużenia sprawności składników majątku firmy.

Korzyści kosztowe

Skuteczne zarządzanie majątkiem i remontami pozwala lepiej wykorzystać środki zainwestowane wcześniej w zakup majątku firmy oraz ograniczyć koszty utrzymania majątku i zapewnić ich większą dostępność. Równolegle powoduje to możliwość zwiększenia jakości procesów realizowanych przy wykorzystaniu poszczególnych składników majątkowych. Za sprawą bardziej efektywnego planowania i kontroli wykonania budżetów osiągalne są również oszczędności wynikające z racjonalizacji wydatków majątkowych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.